Bevásárló kosár: Kosara üres  |   Kapcsolat
Üdvüzöljük jelentkezzen be vagy regisztráljon

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Márkus Elixír Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a markuselixir.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a markuselixir.hu weboldalon keresztül történik, úgy, hogy annak teljesítése kizárólag Magyarország történik.

1.     Az ÁSZF hatálya

 

1.1.   Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a markuselixir.hu domain név alatt nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, valamint a markuselixir.hu honlapon üzemeltetett, alább meghatározott Webáruház használatával termék adásvételére és/vagy szolgáltatás nyújtására elektronikus úton, a markuselixir.hu domain név alatt működő honlap Üzemeltetője, a Márkus Elixír Kft.; Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 104. 8.em. 50; Cégjegyzékszám: 01-09-942271) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó, ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) között létrejövő szerződés(ek) olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket Ügyfél a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind pedig az Ügyfél köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

 

1.2.   Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy az Ügyfél hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a markuselixir.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: Honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig az Ügyfélre nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás Felhasználó által történő igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

 

1.3.   Az ÁSZF Üzemeltető által történő módosítása nem érinti az Ügyfél által a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az alább meghatározott Webáruházban leadott és visszaigazolt megrendelések alapján létrejött szerződések feltételeit, amely utóbbiakra a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.

 

1.4.   Üzemeltető fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a Honlapon üzemeltetett, alább meghatározott Webáruházban értékesítésre kínált termékek árait, azok szállításának díját, valamint az alábbiak szerinti díjmentes szállítás feltételét jelentő megrendelési értékhatárt bármikor egyoldalúan, saját belátása szerint megváltoztassa. A változtatás nem hat ki a jelen ÁSZF szerint leadott és visszaigazolt megrendelések alapján már létrejött szerződésekre.

 

2.     Regisztráció

 

2.1.   Az Üzemeltető a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételéhez köteles az Üzemeltető által a Honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerinti adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek a Honlapon elektronikus úton elküldeni. Amennyiben az Ügyfél a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, az Üzemeltető a regisztráció iránti kérelem tudomásul vételéről az Ügyfél által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti az Ügyfelet, aki a regisztrációt az Üzemeltető által küldött levélben található linkre kattintással, vagy más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. Az Ügyfél a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe.

 

2.2.   A Honlapon az Üzemeltető a Márkus Elixír megnevezésű termék elektronikus kereskedelem útján történő értékesítését szolgáló Webáruházat üzemeltet (a továbbiakban: Webáruház). A Honlapon üzemeltett Webáruház termékei közötti böngészés, a termékek illusztrációjának és leírásának megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető.

 

2.3.   18. év feletti Ügyfél a Honlapon a Honlapon üzemeltetett Webáruház használatával az ott feltüntetett termékeket kizárólag a fenti említett sikeres regisztrációt követően vásárolhatja meg. Amennyiben Ügyfél a Honlapon közzétett Törzsvásárlói Programban is részt kíván venni, a Webáruházban történő vásárlás feltételét jelentő regisztráció mellett, külön erre irányuló regisztrációs lap kitöltésével és az Üzemeltető részére történő elküldésével, valamint a Honlapon elérhető Törzsvásárlói Szabályzat feltételeinek elfogadásával jelentkezhet. Amennyiben az Üzemeltető az Ügyfélnek a Törzsvásárlói Programban való részvétele iránti regisztrációs kérelmét a Törzsvásárlói Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően elfogadja és az Ügyfél részére visszaigazolja, úgy az Ügyfélre és az Ügyfélnek a Webáruház használatára, illetve a Webáruházban történő vásárlására a továbbiakban a jelen ÁSZF és a Törzsvásárlói Szabályzat feltételei együttesen irányadóak.

 

2.4.   Ügyfél, regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják az Ügyfelet, és amelyekkel beléphet a regisztrált ügyfelek számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a regisztrált Ügyfél jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel az Ügyfélnek vagy más felhasználónak okozott károkért. Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni az Üzemeltetőt, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

 

2.5.   Ügyfél felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, ennek megfelelően az általa rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért kizárólag Ügyfél felelős.

 

3.     Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő jogai

 

3.1.   Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás keretében a Honlapon közzétett tartalom, különösen a Honlap domain neve, az Üzemeltető és a Márkus Elixír logója, a Honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a Honlap külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a Honlapon az Üzemeltető által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag az Üzemeltetőt illeti. Az előbbi tartalmak ezért az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően az Üzemeltető vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

 

3.2.   A markuselixir.hu domain név az Üzemeltetővel kizárólagosan szerződött személyek javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető, illetve az említett harmadik személyek előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

4.     Az Üzemeltető által közzétett tartalom

 

4.1.   Az Üzemeltető által a Honlapon közzétett tartalom – a Webáruházban található és megvásárolható termékek leírásán és meghatározásán kívül – kizárólag tájékoztató jellegű, amelynek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért,  vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a Honlapon található információkat Ügyfél – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

 

4.2.   A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a Honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

 

5.     A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

 

5.1.   Ügyfél regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt termék(ek) kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt termékek listáját, meghatározhatja, hogy melyik termékből milyen mennyiséget kíván megvásárolni.

 

5.2.   Ügyfél 5.1. pontban meghatározott tevékenysége őt még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá Ügyfél ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Webáruházat és a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A Honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: Kosár) termékeket Ügyfél nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a Kosár tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

 

5.3.   Ügyfél a Webáruház termékeinek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a Honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: Felhasználói Felületen) tehet. A Honlapon található Felhasználói Felületen kívül Ügyfél által e-mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a szerződés megkötése körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat az Üzemeltető nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A Honlapon található Felhasználói Felületen kívül Ügyfél kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a felhasználói felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és felvilágosítást kérhet az Üzemeltetőtől.

 

5.4.   Megrendelést a Webáruházban csak a fentiek szerint regisztrált Ügyfél tehet, amelyet Üzemeltető kizárólag akkor fogad el, ha Ügyfél a Honlapon a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt adatokkal kitölti. Ha Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Üzemeltetőtől. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hátrányos következményért semmilyen felelősség nem terheli.

 

5.5.   Megrendelés leadására a Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Honlapon működő virtuális „Kosár” használatával van lehetőség az itt szabályozottak szerint. Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a virtuális kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a „Kosárhoz” linkre kattintással van lehetőség, ahol módosítható a megrendelni kívánt termékek mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Megrendelés folytatása” gombra kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés leadása előtt a rendelés adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a „Vissza” gombra kattintással Ügyfél ismét az igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve a megrendelés egyéb adatait.

 

5.6.   Ügyfél a fentieket követően a Honlapon megjelenített „Megrendelem” gombra kattintással adhatja le szerződéses ajánlatnak minősülő megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban az Ügyfél által tett szerződési ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz Ügyfél mindaddig kötve van, ameddig a jelen ÁSZF szerint az Üzemeltető a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni köteles.

 

5.7.   Ügyfél a leadott megrendelést az ajánlati kötöttség ideje alatt nem vonhatja vissza, és kizárólag az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával módosíthatja. Amennyiben az Üzemeltető a megrendelés módosítását nem fogadja el, akkor az Üzemeltető kizárólag az Ügyfél által eredetileg leadott megrendelés elfogadásáról köteles nyilatkozni a jelen ÁSZF-ben meghatározott időn belül.

 

5.8.   Az Üzemeltető a megrendelés megérkezését követő 48 órán belül köteles a megrendelést az Ügyfél által megadott email címre történő elektronikus levélben visszaigazolni. A megrendelés visszaigazolása a megrendelés elfogadását jelenti. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között, ha az Üzemeltető a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás az Ügyfélhez megérkezik.

 

5.9.   Amennyiben az Üzemeltető a visszaigazolást az 5.8. pontban meghatározott időn belül nem küldi el az Ügyfélnek, Ügyfél szabadul ajánlati kötöttsége alól. A visszaigazolásnak az Ügyfél ajánlati kötöttségén túli időpontban történő elküldése esetén, az Ügyfél kifejezett tiltakozása hiányában a szerződés az Ügyfél megrendelése alapján akkor is létrejön, ha a visszaigazolásban meghatározott feltételek mellett az Üzemeltető a megrendelést teljesíti, és azt az Ügyfél elfogadja. Ebben az esetben a szerződés a megrendelésben és annak visszaigazolásában szereplő tartalommal, érvényesen és joghatályosan jön létre a Felek között, valamint ahhoz ugyanolyan joghatások fűződnek, mintha a szerződés a visszaigazolásnak az Ügyfél ajánlati kötöttségének ideje alatt történő elküldésével és Ügyfélhez történő megérkezésével jött volna létre.

 

5.10.Az Üzemeltető – az Ügyfél által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a terméknek, illetve a teljes szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli az Ügyféllel:

 

                 a.    ha Ügyfél a megrendelésben az átutalással történő fizetést választotta, annak a bankszámlának a számát, amelyre Ügyfél köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét megfizetni; valamint az átutaláshoz esetlegesen szükséges további információkat és feltételeket;

 

                b.    a szállítás várható idejét, időszakban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően meghatározva, ha Ügyfél a megrendelésnél a teljesítés módjaként a szállítást választotta;

  

                 c.    az átvétel helyét, valamint azt, hogy az Ügyfél milyen időszakban veheti át a megvásárolt terméket, ha a Felhasználó az Üzemeltető üzletében történő átvételt vállalta;

 

                d.    a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatást;

 

6.     A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

 

6.1.   A Felhasználó és az Üzemeltető között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött   szerződés tartalmát az Üzemeltető által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik – kivéve az Ügyfél által a megrendelés során „megjegyzésként” közölt kéréseket vagy feltételeket. Ennek alapján az Üzemeltető köteles az Ügyfél által kiválasztott termékeket az Ügyfél választása alapján, és az Ügyfél által megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani vagy Ügyfélnek az Üzemeltető üzletében a visszaigazolásban meghatározott időszakban átadni, Ügyfél pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.

 

6.2.   Az Üzemeltető helyettesítő termékkel nem teljesíthet.

 

6.3.   A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével módosítható.

 

6.4.   Az Üzemeltető felelősséget vállal a termékekkel kapcsolatban a Webáruházban feltüntetett információk és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, az Ügyfél által megvásárolt termékeknek rendelkezniük kell a Webáruház honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

 

7.     Szállítási és fizetési feltételek

 

7.1.   Amennyiben Ügyfél a Webáruházban történő megrendelés során a szállítással történő teljesítést választotta, Üzemeltető köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket az alábbiak szerint a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani:

 

7.1.1. Átutalással történő fizetés esetén a szállítás a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó árát és az esetleges szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékének a visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámra történő megfizetését követő 3 munkanapon belül esedékes; Az átutalás akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes összeg az Üzemeltető visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

 

7.1.2. Készpénzes utánvéttel történő fizetés esetén a szállítás a megrendelés visszaigazolásának az Ügyfél részére történő elküldését követő 3 munkanapon belül esedékes.

 

7.2.   Az Üzemeltető lehetőség szerint köteles az Ügyfelet – a visszaigazoláson túlmenően és azt követően – a szállítás időpontjáról előzetesen, akár a szállítást ténylegesen végző közreműködő alvállalkozója útján rövid úton (SMS vagy email útján) értesíteni.

 

7.3.   Amennyiben az Ügyfél a megvásárolt termékek Üzemeltető üzletében történő átvételét választotta, Ügyfél a megvásárolt termékeket a visszaigazolást követő 1 héten belül köteles átvenni a visszaigazolásban megjelölt helyen, az üzlet Honlapon megjelölt nyitvatartási idején belül. Ügyfél a helyszínen történő átvétel kikötése mellett is választhatja az átutalással történő fizetést, ebben az esetben Ügyfél köteles a teljes vételárnak megfelelő összeget legkésőbb a termékek átvételének időpontjáig a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára átutalni. Az átutalás akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes összeg az Üzemeltető visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

 

7.4.   Átutalással történő fizetés és szállítás esetén Ügyfél a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó vételárát és a szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékét a megrendelés Üzemeltető általi visszaigazolását követő 3 munkanapon belül köteles a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára átutalni. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeg az Üzemeltető visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

 

7.5.   Készpénzzel történő fizetés esetén a termékek teljes vételárát és – szállítás esetén a szállítás díját – a termékek átvételekor kell megfizetni az Üzemeltető vagy az általa megbízott fuvarozó képviselőjének.

 

7.6.   Ügyfél a megrendelt termék átvételére kizárólag akkor jogosult, ha a terméknek a megrendelés visszaigazolásában megjelölt teljes vételárát – a jelen ÁSZF rendelkezései szerint esedékes szállítási díjjal együtt – maradéktalanul kifizette. A termék és – amennyiben a szerződés szerint ilyen fizetendő, a szállítási díj – teljes megfizetéséig Üzemeltető a megrendelt termék tulajdonjogát fenntartja.

 

7.7.   A szállítás az Üzemeltetővel kötött külön szerződés alapján harmadik személy fuvarozó útján történik. Amennyiben a megrendelt termékek ellenértéke meghaladja a Honlapon a megrendelés leadásakor meghatározott és közzétett mértéket, úgy a szállítás az Ügyfél számára díjmentes. A díjmentes szállítást el nem érő értékű megrendelés esetén pedig a szállítás Honlapon meghatározott összegű díját Ügyfél viseli, amelynek megfizetésére a megrendelt és szállított termék árának megfizetésével egyező módon és feltételekkel köteles.

 

7.8.   Ha Ügyfél azonos napon több megrendelést is tesz, ezeket a szállítás díjának meghatározása és viselése szempontjából külön kell figyelembe venni, azaz a szállítás díjmentessége csak azon megrendelésre vonatkozik, amely önmagában eléri a díjmentes szállítás feltételét jelentő megrendelési összeghatárt.

 

7.9.   Szállítás esetén Ügyfél nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termékek csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e. Amennyiben Ügyfél ilyet tapasztal, a termék átadásakor írásbeli feljegyzést kell készíteni a csomagolás esetleges sérüléseiről és az esetleges egyéb hiányosságokról. Az erről készült  feljegyzést egyrészről az Ügyfél, másrészről pedig az Üzemeltető képviselője, vagy a szállítást végző fuvarozó képviselője köteles aláírni.

 

7.10.Ügyfél sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni. Üzemeltető a 7.9 pont szerinti feljegyzés felvételét követő 3 munkanapon belül köteles a megrendelt terméket, az ahhoz tartozó visszaigazolt megrendelés feltételei szerint hiány- és sérülésmentesen leszállítani.

 

7.11.Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért, illetve az olyan sérülésből eredő hibáért, kárért vagy kellemetlenségért, valamint az olyan hiányért, amely sérülést vagy hiányt a 7.9 szerinti feljegyzés nem tartalmazza.

 

7.12.A megrendelt termék áráról és – díjköteles szállítás esetén – a szállítás díjáról  kiállított számlát az Üzemeltető minden esetben a megvásárolt termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.

 

7.13.Szállítás esetén, ha az első szállítás azért volt eredménytelen, mert a szállító fuvarozó a szállítási címen nem tudta átadni a megrendelt termékeket, az Üzemeltető – saját maga vagy fuvarozója útján, az Ügyfél által megadott elérhetőségen -  értesíti az Ügyfelet a sikertelen szállításról és annak időpontjáról, valamint felhívja Ügyfelet az átadás-átvétel lehetővé tételére, vagy a visszaigazolásban meghatározott időszakon belül a szállítást egy alkalommal ismét megkísérli.

 

7.13.1.   A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben Ügyfél a szerződés szerint a termék átvételekor köteles fizetni, a szerződés a második eredménytelen szállítás tényével automatikusan megszűnik, azonban az Üzemeltető követelheti a kára megtérítését.

 

7.13.2.   A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben Ügyfél a szerződés szerint átutalással fizetett, az Üzemeltető köteles a második eredménytelen szállítást követő naptól számított 1 hétig a megrendelt termékek őrzéséről az Üzemeltető üzletében gondoskodni, és Ügyfél értesítése mellett lehetővé tenni a megrendelt termékek átvételét. Ha Ügyfél a termékeket ezen idő alatt sem veszi át, az Üzemeltető a szerződéstől elállhat és követelheti a kárának, különösen a szállítás költségeinek megtérítését. Ügyfél a szállítási költségeket akkor is köteles megtéríteni, ha a termékeket az Üzemeltető üzletében veszi át.

 

7.14.Ha Ügyfél a szerződés szerint a termékeket az Üzemeltető üzletében, a vételár egyidejű megfizetésével köteles átvenni, és a 7.3. pontban meghatározott határidőn belül a termékeket a vételár megfizetése mellett nem veszi át, a szerződés a határidő lejártával automatikusan megszűnik, az Üzemeltető azonban követelheti kára megtérítését.

 

7.15.Ha Ügyfél a szerződés szerint a termékeket az Üzemeltető üzletében köteles átvenni, a termékeket azonban a 7.3. pontban meghatározott határidőben nem vette át, a teljes vételárat azonban átutalással már megfizette, az Üzemeltető választása szerint az érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől elállhat, vagy Ügyfelet határidő tűzésével felhívhatja a termékek átvételére. Ha Ügyfél a felhívásban megjelölt határidőre sem veszi át a termékeket, az a teljesítés Ügyfélnek felróható lehetetlenné válásának minősül, ezért a szerződés megszűnik, az Üzemeltető pedig követelheti a lehetetlenüléssel felmerült kára megtérítését.

 

7.16.Üzemeltető kizárólag Magyarország területén belül köteles szállítani. Amennyiben a megrendelés során Ügyfél a szállítás helyeként Magyarország területén kívül eső helyet jelölt meg, úgy az erre irányuló megrendelés alapján létrejött szerződést akkor is semmisnek kell tekinteni, ha az Üzemeltető a megrendelést egyébként visszaigazolta.

 

8.     Kellékszavatosság, termékszavatosság

 

Üzemeltető a Webáruházban vásárolt termékekre a Ptk. rendelkezései és a Honlapon közzétett tájékoztatóknak megfelelően kellékszavatossági és termékszavatossági felelősséget vállal.

 

9.     Az indokolás nélküli elállás joga

 

9.1.   Az alábbi 9.2.-9.8. pontokban foglalt rendelkezéseket kizárólag akkor kell alkalmazni, ha Ügyfél a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő természetes személy.

 

9.2.   Ügyfél a Webáruházban történő vásárlás során kötött szerződéstől az adott szerződés alapján szállított vagy átadott termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

9.3.   Üzemeltető köteles az Ügyfél által kifizetett teljes összeget – ideértve a szállítás díját is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríteni. Üzemeltető az Ügyfélnek visszajáró összeget kizárólag a Felhasználó által az elállási nyilatkozatában vagy egyébként az Ügyfél által megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalással köteles visszatéríteni, akkor is, ha Ügyfél az elállással érintett szerződésben más fizetési módot vett igénybe. Ügyfél a jelen ÁSZF regisztráció során történő elfogadásával ehhez is kifejezetten hozzájárul.

 

9.4.   Üzemeltető mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek az elállás folytán visszajáró összeget, amíg Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

9.5.   Ügyfél haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles a terméket visszaküldeni, illetve az Üzemeltető képviselőjének a Honlapon meghatározott üzletben átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ügyfél a terméket a határidő lejára előtt elküldi.

 

9.6.   Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli.

 

9.7.   Az elállás nem gyakorolható akkor, ha Ügyfél a Márkus Elixír cseppeket tartalmazó, kupakkal lezárt üveget felbontotta. Emellett nem élhet Ügyfél az elállás jogával a Ptk.1:5.§-ában meghatározott joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően Ügyfél csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket felbontás nélkül és hiánymentesen juttatja vissza az Üzemeltetőhöz. Az elállási jog nem gyakorolható továbbá abban az esetben, ha a hibátlanul átvett terméket Ügyfél olyan hibával kívánja átadni, amelyért az Üzemeltetőt sem kellékszavatossági, sem termékszavatossági felelősség nem terheli.

 

9.8.   Üzemeltető az elállási jog gyakorlásával és következményeivel kapcsolatos tájékoztatást a Honlapon közzéteszi, továbbá azt a megrendelés visszaigazolásával együtt Ügyfélnek minden esetben elküldi.

 

9.9.   Üzemeltető a Webáruház használatával kötött szerződésektől a megrendelt termék átadásáig, illetve a szolgáltatás teljesítéséig bármikor korlátozástól mentesen elállhat, akkor is, ha Ügyfél a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét részben vagy egészben már teljesítette. Üzemeltető az elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás elküldését követő 14 napon belül köteles visszafizetni az Ügyfél által a szerződés alapján kifizetett teljes összeget, a szerződés szerinti fizetés módjával megegyező módon. Az Üzemeltető jelen pont szerint gyakorolt elállása esetén Ügyfél az Üzemeltetőtől kártérítést nem követelhet.

 

10.  Eltérő rendelkezések szolgáltatás értékesítése esetén

 

10.1.Abban az esetben, ha a Webáruházban értékesítésre kínált valamely termék mellett (a továbbiakban: „Szolgáltatást is tartalmazó csomag”), azzal összekapcsolva valamilyen szolgáltatás is szerepel, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel.

 

10.2.Szolgáltatást is tartalmazó csomag Webáruházban történő megvásárlása esetén az Üzemeltető a csomag részét képező termék mellett a szintén a csomag részét képező szolgáltatások igénybevételére közvetlenül jogosító utalvány(oka)t a termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.

 

10.3.A Webáruházban a Szolgáltatást is tartalmazó csomag részeként megvásárolt szolgáltatást Ügyfél akként veheti igénybe, hogy a fentiek szerint átadott csomaghoz járó tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken a csomag részeként megvásárolt szolgáltatatást ténylegesen nyújtó szolgáltatót, vagy annak a tájékoztatóban megjelölt képviselőjét felkeresi és a tájékoztatóban meghatározott vagy a szolgáltatóval egyeztetett helyen és időben a csomag részeként átadott utalványt a szolgáltatónak, illetve képviselőjének átadja.

 

10.4.Üzemeltető a Szolgáltatást is tartalmazó csomag részeként megvásárolt szolgáltatást saját maga vagy szerződött partnere útján köteles teljesíteni a Webáruházban megjelölt részletes leírás és a csomag mellé adott tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 

10.5.Amennyiben Ügyfél a Webáruházban Szolgáltatást is tartalmazó csomagot vásárol, és Ügyfél gyakorolja a fenti 9. pontban szabályozott elállás jogát, úgy az elállási nyilatkozatát külön kell figyelembe venni a csomag részeként átadott termék és szolgáltatás tekintetében, az alábbiak szerint:

 

10.5.1.   Ennek megfelelően, amennyiben Ügyfél a Szolgáltatást is tartalmazó csomag részeként megvásárolt Márkus Elixír cseppeket tartalmazó üveget már felbontotta, a termék tekintetében nem élhet elállási jogával, ugyanakkor a csomag részeként értékesített szolgáltatások tekintetében a csomag átvételét követő 14 napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

 

10.5.2.   Amennyiben a Szolgáltatást is tartalmazó csomag részét képező termék és szolgáltatás tekintetében a Felhasználó a 10.5.1. pont szerint külön gyakorolja elállási jogát, úgy az elállással érintett termék és szolgáltatás ellenértékével is külön kell elszámolni.

 

10.5.3.   Ügyfél a szolgáltatás tekintetében kizárólag akkor élhet elállási jogával, ha a szolgáltatások igénybe vételére jogosító, a csomag részeként átadott utalványokat visszajuttatja vagy visszaadja az Üzemeltetőnek.

 

11.   A felelősség kizárása

 

11.1.      Szolgáltató megteszi a szükséges és az infokommunikációs technológia mindenkori fejlettségéhez képest megfelelő intézkedéseket a Honlap zavartalan és biztonságos működése, használata, továbbá a tárolt, közzétett, megosztott adatoknak és az adatkezelésnek a biztonsága érdekében, de nem szavatolja és nem garantálja a szolgáltatás folyamatos igénybevehetőségét, és kifejezetten kizárja a felelősségét az üzemzavarból, illetve a rendellenes működésből, továbbá a harmadik személyek jogellenes tevékenységéből  származó károkért és következményekért, adatvesztésért, adatmódosulásért, különösen a vírusok, kémprogramok, valamint hacker támadások okozta hátrányos következményekért, károkért.

 

11.2.A Honlapon nyújtott szolgáltatások és különösen a Webáruház használatával történő vásárlás feltételezi Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon történő böngészéssel és a Webáruházban történő vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetve magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos működéséről és használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 

12.  Egyéb rendelkezések

 

12.1.A markuslixir.hu honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily módon létrejött szerződések – a Webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések kivételével – nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja.

 

12.2.A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek termék adásvételére/szolgáltatás nyújtására távollévők között kötött szerződésnek tekintik.

 

12.3.Amennyiben a Webáruházban feltüntetett termékek és azok ára összehasonlításával nyilvánvalóan arra lehet következtetni, hogy egy termék ára a Webáruházban hibásan, tévesen szerepel, úgy a tévesen, hibásan megjelölt ár alapján tett megrendelés visszaigazolása az Ügyfél és az Üzemeltető közötti szerződést érvényesen nem hozza létre, ugyanis ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy az Üzemeltető részéről nem volt valós szerződési szándék arra, hogy az Üzemeltető a megrendelt terméket a nyilvánvalóan hibásan, tévesen megjelölt áron adja el az Ügyfélnek.

 

12.4.Felek a Webáruházban kötött szerződés teljesítése és módosítása körében érvényes és hatályos nyilatkozatot kizárólag írásban tehetnek. Írásos nyilatkozatnak a Felek kizárólag a postai úton vagy telefax útján közölt, a fél által aláírt levelet és a fél által a szerződés megkötése során megadott email címre küldött emailt tekintik. Érvényesnek és hatályosnak kell tekinteni az Ügyfél szóbeli vagy telefonon közölt nyilatkozatát is, amennyiben annak tudomásulvételét és elfogadását az Üzemeltető írásban visszaigazolta az Ügyfélnek. Amennyiben az Üzemeltető ilyen módon visszaigazolja az Ügyfél szóban vagy telefonon tett nyilatkozatát, és az ellen az Ügyfél a kézhezvételtől számított 48 órán belül írásban nem tiltakozik, úgy az ellenkező bizonyításáig az Ügyfél korábban tett nyilatkozatának azt kell tekinteni, amely az Üzemeltető írásbeli visszaigazolásában szerepel.

 

12.5.Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének az Üzemeltető a Honlapon történő közzététellel tesz eleget.

 

12.6.Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a Honlap, illetve, a Honlapon nyújtott bármely szolgáltatást egészben vagy részben előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse vagy megváltoztassa. Ez a rendelkezés nem érinti a Webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

 

12.7.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, így különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

 

12.8.Felek a jelen ÁSZF alapján létrejött, illetve annak hatálya alá tartozó szerződésből eredő és az ilyen szerződéssel összefüggő jogvitájuk elbírálására alávetik magukat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes – pertárgyértéktől, illetve hatáskörtől függően – járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.